::: НА ЛИЗИНГ ОТ НАС - ДОКУМЕНТИ :::

А) Юридически лица:

 Представяне на фирмата – обща информация за настоящата й дейност, бъдещи планове, опит и позиция в бранша. Необходимо обяснение за какво ще се ползва лизинговият обект.

 Копие от личната карта на Представляващия фирмата

 Свидетелство за съдимост на Представляващия фирмата /при поискване/

 Всички съдебни решения

 Оригинално Актуално състояние, издадено от съответния районен съд.

 Копие от БУЛСТАТ.

 Копие от данъчната регистрация

 Копие от регистрацията по ДДС

 Копие от счетоводните документи (Баланс и ОПР) за последните 2 финансови години

 Банкова референция /извлечение/

 Копие от погасителните планове по други кредити

 Договор за наем (нотариален акт) за мястото на инсталация на лизинговия обект /при поискване/

 Договор за охрана и /или СОТ на адреса на инсталация на лизинговия обект /при поискване/

 Други документи, отразяващи статуса и дейността на кандидатстващия за лизинг /при поискване/

Б) Физически лица:

 Копие от лична карта

 Служебна бележка от местоработата за чистия месечен доход за последните 6 (шест) месеца

 Удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения на основание чл. 182, ал.2 от ДПК

 Информация за адреса на местодомуване на техниката

 Свидетелство за съдимост /при поискване/

 Други документи за доход (хонорари, наеми и др.) / при поискване/

 Копие от договор за наем /нотариално заверен/ или нотариален акт /при поискване/

 Копие от договор за охрана на обекта (СОТ) - при наличие на такъв /при поискване/

 Други документи, отразяващи статуса и дейността на кандидатстващия за лизинг /при поискване/

Лизинговият договор с физически лица се гарантира задължително от един поръчител и всички посочени по-горе документи се изискват и за него.

начало на страницата
  
  Начало
  
  За нас
  
  Какво е лизинг
    - Предимства
    - История
    - Речник
 
  На лизинг от нас
    - Условия
    - Документи
    - Процедура
    - Схема
    - Запитване
  
  Възможности
    - Доставчици
    - Продукти
  
  Лизингов калкулатор
   
  Въпроси
 
  Контакти
карта на сайта
 
Copyright © 2002-2005 IBT Leasing. All rights reserved.