<% Response.Buffer = true If Request("REQUEST_METHOD") = "POST" Then m_Browser=Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") m_IP=Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") m_FirstName = Trim(Request.Form("firstname")) m_LastName = Trim(Request.Form("lastname")) m_DL = Trim(Request.Form("dl")) m_Company = Trim(Request.Form("company")) m_Phone = Trim(Request.Form("phone")) m_EMail = Trim(Request.Form("mail")) m_Subject = Trim(Request.Form("subject")) m_Comment = Trim(Request.Form("comment")) 'm_Ok = False if (m_FirstName<>"") and (m_LastName<>"") and (m_EMail<>"") and (m_Subject<>"") and (m_Comment<>"") then 'm_Ok = True msg_body=" " 'msg_body=msg_body & " Ф О Р М У Л Я Р З А О Б Р А Т Н А В Р Ъ З К А " msg_body=msg_body & "******************************************************************************" & chr(13) & chr(10) msg_body=msg_body & " Ф О Р М У Л Я Р З А О Б Р А Т Н А В Р Ъ З К А " & chr(13) & chr(10) msg_body=msg_body & " ******************************************************************************" & chr(13) & chr(10) msg_body=msg_body & " Дата: " & Date & chr(13) & chr(10) msg_body=msg_body & " Име: " & Request.Form("firstname") & chr(13) & chr(10) msg_body=msg_body & " Фамилия: " & Request.Form("lastname") & chr(13) & chr(10) msg_body=msg_body & " Длъжност: " & Request.Form("dl") & chr(13) & chr(10) msg_body=msg_body & " Фирма: " & Request.Form("company") & chr(13) & chr(10) msg_body=msg_body & " Телефон: " & Request.Form("phone") & chr(13) & chr(10) msg_body=msg_body & " E-mail: " & Request.Form("mail") & chr(13) & chr(10) msg_body=msg_body & " Относно: " & Request.Form("subject") & chr(13) & chr(10) msg_body=msg_body & " Препоръка, мнение, въпрос: " & Request.Form("comment") & chr(13) & chr(10) 'msg_body=msg_body & " " 'msg_body=msg_body & "IP адрес: " & m_IP & chr(13) & chr(10) 'msg_body=msg_body & "Тип на броусера: " & m_Browser & chr(13) & chr(10) dim objCDOMail Set objCDOMail = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail") objCDOMail.From = Request.Form("mail") objCDOMail.To = "leasing@exco.com" objCDOMail.Subject = "Callback Form - "& Request.Form("subject") objCDOMail.Importance = 1 '(0=Low, 1=Normal, 2=High) objCDOMail.BodyFormat = 1 '(1=text,0=HTML) objCDOMail.MailFormat = 0 objCDOMail.Body = msg_body '************************************* objCDOMail.Send '************************************* Set objCDOMail = Nothing Response.redirect "thankyou.asp" end if End if %> .:: IBT Leasing ::.
::: ПОПИТАЙТЕ :::

 

  Ф О Р М У Л Я Р   З А   О Б Р А Т Н А    В Р Ъ З К А

     Име *
     Фамилия *
     Длъжност
     Фирма
     Телефон
     E-mail *
     Относно *

     Препоръка, 

     мнение,

     въпрос *

     Дата *

   

* Задължителни полета

начало на страница
  
  Начало
  
  За нас
  
  Какво е лизинг
    - Предимства
    - История
    - Речник
 
  На лизинг от нас
    - Условия
    - Документи
    - Процедура
    - Схема
    - Запитване
  
  Възможности
    - Доставчици
    - Продукти
  
  Лизингов калкулатор
   
  Въпроси
 
  Контакти
карта на сайта
 
Copyright © 2002-2004 IBT Leasing. All rights reserved.