::: КАКВО Е ЛИЗИНГ - РЕЧНИК :::

А - В - Г - Д - Е - И - К - Л - М - Н - О - П - С - Т - Ф - Х

алтернативна доходност доходността, постигана в инвестиционни проекти с подобен риск и възвръщаемост
вътрешна норма на рентабилност един от съвременните методите за капиталово бюджетиране, отчитащ стойността на парите във времето
главен - неотменяем период на лизинга срок, който обхваща около 75% от полезния срок на годност на актива. През този срок страните нямат право да прекъсват договора, освен по причини точно описани в договора
данъчен ефект показва отражението на подоходния данък върху оценката на лизинга. Изчислява се като се умножи ставката на данъка с паричния поток, който увеличава или намалява облагаемата печалба
дисконтов процент процент, който се използва за осъвременяването на бъдещи парични потоци
експортен лизинг тристранна сделка, при която лизингодателят закупува имуществото от производител в своята страна и го отдава на лизингополучател от друга страна
извънбалансово отчитане на актив заприходяване на актива в задбалансови сметки. При оперативния лизинг лизингополучателят зачислява актива в задбалансова сметка, защото го третира като чужд
капиталово бюджетиране управление на инвестиционния процес в съответствие с финансиращите решения
каптив подчинена лизингова компания, формирана от производители на активи, които са обект на лизингови операции
ливъридж лизинг лизинг, при който лизингодателят отдава актива на лизингополучателя, но при закупуването му от производителя той използва кредит от трета страна
лизинг споразумение, скрепено с договор, според който едната страна, собственник на определен дълготраен актив, наречена лизингодател, предоставя правото за използването му на втората страна по сделката, наречена лизингополучател, срещу определени плащания за ограничен срок от време, след който лизингополучателят може да стане и собственик на обекта на лизинговата сделка
лизинг на доставчика лизинг, при който фирмата-производител продава на лизингова компания имуществото и получава веднага стойността му. Едновременно с това производителят наема същия актив и го отдава в сублизинг на краен лизингополучател. Основната цел на този вид лизингова операция е реализацията на оборудване на пазари с ниска платежоспособност
лизингови вноски плащания, които лизингополучателят е задължен или може да бъде накаран да направи през срока на лизинговия договор
лизингова схема основните параметри на лизинга - стойност на вноските, брой, честота и време на погасяване, лихвен процент, базова цена, върху която се калкулира лизингът, допълнителни разходи, поети от лизингодателя
лизингодател едната от страните по лизингова сделка, собственик на актива, която предоставя правото за използването му на лизингополучателя за определен срок, срещу определени плащания
лизннгополучател едната страна по лизинговата сделка, която получава правото за определен срок от време да използва актива, обект на лизинг, срещу определени плащания
лихвени проценти в лизинговия договор дисконтовият процент, който в началото на лизинговия договор води до общата стойност на минималните лизингови плащания от гледна точка на лизингодателя
математически модел абстрактен модел на реални обекти, отразяващ най-съществените им свойства от гледна точка на наблюдателя, изграден с помощта на математически средства. Той е изкуствена, целесъобразна, опростена система, която позволява на наблюдателя, изследвайки модела, да прави изводи за реалната система. Чрез използването на модела в много случаи се получава информация, която обикновено не би могла да се получи чрез непосредствено изучаване на реалния обект
минимално изискуема доходност долната граница на доходността, която инвеститорът желае да достигне
мокър лизинг лизингова сделка, при която лизингодателят поема допълнителните разходи по поддръжката, ремонта, застраховката, обучението на персонала
нетна настояща стойност един от съвременните методите за капиталово бюджетиране, отчитащ стойността на парите във времето
нетни разходи за лизингодателя сумата на разходите минус евентуални положителни ефекти от лизинга за лизингодателя
нето лизинг лизингова сделка, при която лизингополучателят поема всички рискове и задължения, свързани със собствеността и експлоатацията на имуществото - поддръжка, ремонт, застраховка, обучение на персонала, снабдяване със суровини, управление на производствения процес
обратен лизинг Същността на лизинговата операция се състои в продажбата на актива (най-често употребявано оборудване) от неговия собственик на лизингодателя, който от своя страна му го отдава под лизинг.
остатъчна (ликвидационна) стойност предполагаемата продажна цена на актива към момента на изтичане на приетия срок за практическото му използване в предприятието, намалена с предполагаемите разходи по ликвидацията. Когато остатъчната стойност е до 5% от отчетната стойност на актива, тя не се взема под внимание при определянето на амортизационната сума
оперативен (експлоатационен) лизинг лизинг, който не отговаря на условията за финансов. Оперативният лизинг се прилага при специализирано оборудване, подлежащо на бързо морално изхабяване и с добре развит вторичен пазар. Лизинговите плащания само отчасти покриват разходите на лизингодателя, затова след изтичане на срока на лизинга активът в повечето случаи се продава или преотдава отново в лизинг
опция за изкупуване опцията за изкупуване включва, както правото на лизингополучателя да закупи обекта на лизинговата сделка, така и правото на наемодателя да изиска от лизингополучателя да купи
паричен поток всяко насочено движение на капитал; паричните потоци са входящи (положителни) и изходящи (отрицателни)
посредници по лизинговата сделка страни по лизинговата сделка, които съдействат за осъществяването й в различните етапи
пряк лизинг лизинг, при който лизингополучателят получава право от лизингодателя да използва актив, който преди това не е притежавал
срок на договора за лизинг неотменяемият срок, за който лизингополучателят е сключил договор за наем на актива, заедно с всички следващи срокове, за които лизингополучателят ще има право на избор дали да продължи да наема актива срещу заплащане или безплатно, ако още в началото на лизинговия договор съществува голяма степен на сигурност, че лизингополучателят ще упражни това свое право на избор
срок за икономическа годност приетият срок за практическото използване на актива в предприятието
транзитен лизинг лизинг, при който лизингодателят, лизингополучателят и доставчикът на обекта на лизинговата сделка са от три различни държави
финансов лизинг лизингов договор, който "прехвърля в основни линии всички рискове и изгоди, свързани със собствеността върху актива" на лизингополучателя
хайър пърчиз (hire purchase) наемен договор с опция за покупка в края на лизинговия период.
начало на страница
  
  Начало
  
  За нас
  
  Какво е лизинг
    - Предимства
    - История
    - Речник
 
  На лизинг от нас
    - Условия
    - Документи
    - Процедура
    - Схема
    - Запитване
  
  Възможности
    - Доставчици
    - Продукти
  
  Лизингов калкулатор
   
  Въпроси
 
  Контакти
карта на сайта
 
 
Copyright © 2002-2005 IBT Leasing. All rights reserved.